Področja:
znanost
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
10. 07. 2019 06:52:06
Število gesel:
463

ALEKS: Leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika

Verzija: v1.0 (25. maj 2019)

© 2019 Fakulteta za družbene vede; Center za jezikovne vire in tehnologije; Institut "Jožef Stefan"

Avtorji: Nataša Logar, Iztok Kosem, Tomaž Erjavec
Sodelavca: Petra Zaranšek, Cyprian Adam Laskowski
Izdajatelji: Fakulteta za družbene vede; Center za jezikovne vire in tehnologije; Institut "Jožef Stefan"
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


Delo »ALEKS: Leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika« je nastalo pri projektih Slovenska znanstvena besedila: viri in opis (J6-7094; 2016–2018) in Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (J6-8255; 2018–2020). Oba projekta je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Več o zgradbi in zasnovi podatkovne zbirke ALEKS je mogoče prebrati v dokumentu, objavljenem na tej strani.


CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'373.46(0.034.2)

LOGAR, Nataša, 1976-
    Aleks [Elektronski vir] : leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika / [avtorji Nataša Logar, Iztok Kosem, Tomaž Erjavec ; sodelavca Petra Zaranšek, Cyprian Adam Laskowski ; izdajatelji Fakulteta za družbene vede, Center za jezikovne vire in tehnologijo [in] Institut "Jožef Stefan"]. - V. 1.0 (25. maj 2019). - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2019. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): https://www.termania.net/slovarji/223/kas-slovar-splosnostrokovne-leksike
ISBN 978-961-6474-39-9
1. Gl. stv. nasl. 2. Kosem, Iztok 3. Erjavec, Tomaž, 1960-
COBISS.SI-ID 300937984 


Vsebina dela »ALEKS: Leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika« je dostopna pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International, in sicer v repozitoriju CLARIN.SI, http://hdl.handle.net/11356/1245.