Področja:
Jeziki:
grščina, slovenščina
Spremenjeno:
29. 08. 2020 18:29:21
Stevilo gesel:
4818

Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 (Λ-Μ)

© 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, in Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Avtor (zasnova, struktura, uredništvo, redakcija): Matej Hriberšek
Priprava gesel: Marija Gardina, Jošt Gerl Yoshinaka, Domen Iljaš, Klara Marija Keršič, Kristina Pikl, Nataša Martina Pintarič, Maša Poljšak Kus, Marko Šiškovič, Kajetan Škraban
Gradivo geselske baze se opira na Grško-slovenski slovar Antona Doklerja iz leta 1915.
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU
Leto izida: 2019
Javni (so)financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropski socialni sklad; Univerza v Ljubljani
 CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.14'02'374=163.6(0.034.2)

HRIBERŠEK, Matej
    Geselska baza za novi grško-slovenski slovar - 2 (L-M) [Elektronski vir] / [avtor (zasnova, struktura, uredništvo, redakcija) Matej Hriberšek ; priprava gesel Marija Gardina ... [et al.] ; izdajatelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo]. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): https://www.termania.net/slovarji/281/Geselska_baza_za_novi_grsko_slovenski_slovar_%_%
ISBN 978-961-6474-38-2 (Amebis)
ISBN 978-961-05-0202-9 (ZRC SAZU)
1. Gl. stv. nasl.
COBISS.SI-ID 300813312
 GESELSKA BAZA ZA NOVI GRŠKO-SLOVENSKI SLOVAR – 2, ki vključuje gesla od  Λ (lambda ) do O (omikron), je del projekta priprave novega grško-slovenskega slovarja in je nastala v okviru projekta »Javni razpis 'Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019 in 2019/2020'«, ki ga je na ta razpis prijavil Oddelek za klasično filologijo FF UL (vodja doc. dr. Matej Hriberšek) prek Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V projekt so bili vključeni:

1. študentje Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete UL:

 • Marija Gardina
 • Jošt Gerl Yoshinaka
 • Domen Iljaš
 • Klara Marija Keršič
 • Nataša Martina Pintarič
 • Maša Poljšak Kus
 • Kajetan Škraban

2. študenta Fizikalne merilne tehnike Fakultete za matematiko in fiziko UL:

 • Kristina Pikl
 • Marko Šiškovič

3.  podporna strokovna oseba prijavitelja (FF):

 • Urška Gruden, samostojna strokovna delavka (univ. dipl. ped., spec.), Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, Ljubljana;

4. strokovna sodelavca:

 • Miroslav Romih, direktor podjetja AMEBIS programska oprema, d. o. o. Kamnik;
 • mag. Aleš Pogačnik, vodja in glavni urednik Založbe ZRC, ZRC SAZU;

5. vodja projekta in pedagoški mentor:

 • doc. dr. Matej Hriberšek, docent za latinski in grški jezik, Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Projekt je bil začet iz potrebe in dejstva, da slovenski dijaki, študentje, strokovnjaki in raziskovalci ne morejo več dobiti v prodaji grško-slovenskega slovarja, s čimer so prikrajšani za temeljno pomagalo pri svojem učenju in delu. V prvem delu projekta so bila vzpostavljena metodološka, vsebinska, strukturna in programska izhodišča za novi grško-slovenski slovar; drugi del projekta ta izhodišča nadgrajuje in prinaša strukturno in vsebinsko posodobljeno in nadgrajeno slovarsko gradivo, ki zadošča vsem sodobnim slovarskim standardom.

Izhodišče za delo je bil Grško-slovenski slovar Antona Doklerja. Podjetje AMEBIS d.o.o. je vključeno v projekt zaradi svojih izkušenj s slovarskimi projekti in jezikovnimi bazami; pripravilo je programsko osnovo, v kateri se obdeluje slovarsko gradivo. Baza je povsem dodelana in posodobljena; omogoča obdelavo in urejanje še tako zahtevnih slovarskih gesel. Programsko okolje je izpopolnjeno in omogoča nadaljnje delo na tem slovarju in podobnih slovarskih projektih. Z drugo sodelujočo institucijo, z Založbo ZRC, ZRC SAZU, imamo projektnega partnerja, ki ima bogate izkušnje s slovarskimi projekti, pa tudi sodelavca, ki je veliko delal na slovarskih in enciklopedičnih projektih.

Namen projekta je povezati študente sicer specifičnih različnih strok med seboj in tudi z lokalnim okoljem ter s potencialnimi zaposlovalci, ob tem pa se v projekt vključujejo perspektivni študentje, ki bodo za take zaposlovalce zanimivi.

Vsebinsko je slovarsko gradivo natančneje klasificirano, slovenščina je posodobljena, etimologije so posodobljene in nadgrajene, slovarski pomeni razširjeni, dodani so primeri, geselske iztočnice so natančneje obdelane: gre za slovarsko bazo, ki se lahko po svoji kvaliteti in nazornosti meri s podobnimi tujejezičnimi bazami, dostopnimi na spletu. S tem se uresničuje osnovni namen: pridobitev visokokvalitetnega digitaliziranega strokovnega, študijskega in učnega pripomočka, ki bo kot javno dobro zastonj na voljo kar najširši zainteresirani javnosti.

 

Trajanje in rezultati projekta

Rezultati dela:

• Sodelujoči študentje so gesla vnesli v bazo ter jih po potrebi drugače ali na novo strukturirali.

• Oba strokovna sodelavca, g. Romih in g. Pogačnik, sta skrbela za programske in deloma tudi vsebinske rešitve in dopolnila.

• Naloge pedagoškega mentorja so bile: usposobitev študentov za delo na slovarju; nadzor nad potekom projekta; usklajevanje med vsemi sodelujočimi; pregled in nadgradnja vsebine in slovarskega gradiva; skupaj s strokovnima sodelavcema oblikovanje slovarske in programske strukture.

• Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 naj bi po prvotnem načrtu vključevala gesla črk  Λ (lambda) in M (mi), a je skupini uspelo vnesti še tri dodatne črke, tako da baza vključuje gesla črk od Λ (lambda) do Ο (omikron).

Vnos geselskih iztočnic:

 • Nataša Martina Pintarič, Domen Iljaš: λ – λῴων
 • Klara Marija Keršič: μ – μετα-δήμιος
 • Kajetan Škraban: μετα-διδωμι – μῶρος
 • Maša Poljšak Kus: ν – νωχελίη, ξ – ξύω, ὀ – οἰακοστρόφος
 • Jošt Gerl Yoshinaka: οἴαξ – ὀπωρίζω
 • Marija Gardina: ὀπωρινός – ὀψώνιον

Kot urejevalca sta sodelovala:

 • Kristina Pikl
 • Marko Šiškovič

 

Trajanje

Projekt »Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2« je trajal od 1. marca 2019 do 30. junija 2019. V tem času so se študentje usposobili za delo s slovarjem, dokončno je bilo nadgrajeno programsko okolje za delo na novem slovarju ter vzorčna baza, ki naj bi po prvotni napovedi obsegala ok. 1700. Slednji cilj je uspelo skupini preseči za več kot 100%.