ἀγκυλό-τοξος 2 ep. z zakrivljenim lokom, krivolok.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek