ἀ-διάκριτος 2 neločljiv, čist (ki ne sodi po videzu), nepristranski, NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek