ἀ-δόκιμος 2 neizkušen, nesposoben, popačen, zavržen, malopriden NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek