Αἰγεύς, έως, ὁ Pandionov sin, Tezejev oče: Αἰγείδης Ajgejev sin = Tezej; οἱ Αἰγεῖδαι Atenci.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek