αἱμο-κο(υ)ρία, ἡ (κορέννυμι) poet. krvava žrtev (na grobu padlih vojakov).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek