αἰσθητικός 3 kar se tiče opazovanja, sposoben zaznavati.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek