ἀ-κέλευστος 2 (κελεύω) brez povelja, radovoljen, sam od sebe.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek