ἄκμηνος 2 ep. kdor še ni ničesar zaužil, tešč, nepokrepčan.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek