ἀ-κόλαστος 2 (κολάζω) neobuzdan (ἵππος); nebrzdan, nediscipliniran, razuzdan, drzen (στράτευμα, δῆμος); nezmeren. – adv. ἀκολάστως ἔχω πρός τι sem preveč nezmeren v čem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek