ἀ-κρᾱ́αντος 2 ep., poet. ἄκραντος 2 (κραιαίνω) nedovršen ἔργον, nestorjen, neresničen (ἄκραντα ἀκούω), neizpolnjiv, brezuspešen, prazen, neuresničen. – neutr. pl. ἄκραντα kot adv. brez uspeha, ὁρμᾶν.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek