ἀκραιφνής 2 nepoškodovan, nepomešan, čist, čvrst, nov.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek