Ἄκτωρ, ορος, ὁ Avgijev brat iz Elide, Ἀκτορίδης, Aktorjev vnuk.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek