Ἀλαλκομενηίς, ίδος, ἡ ep. pomočnica, Atenin pridevek po bojotijskem mestu Ἀλαλκομεναί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek