ἄ-ληπτος 2 (λαμβάνω) nepremagljiv, nedosegljiv, neosvojljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek