ἀλκτήρ, ῆρος, ὁ (ἀλκή) ep. branitelj, osvetnik, maščevalec, bramba, (κυνῶν) odvračevalec.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek