ἁλώσιμος 2 (ἁλίσκομαι) 1. osvojljiv, dobiten, ki se da lahko pridobiti, ujeti ἀνήρ. 2. razumljiv, umeven φροντίδι.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek