ἀμέλεια, ἡ (ἀμελής) brezskrbnost, nepazljivost, nemarnost, brezbrižnost, zanemarjanje, slabo nadzorstvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek