ἁμῇ, ἀμῇ adv. (ἁμῶς) nekako, na neki način; posebno v zvezi ἁμῇ γέ πῇ ali ἁμηγέπη nekako, takorekoč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek