ἀμφί-βολος 2 (ἀμφιβάλλω) 1. od dveh (vseh) strani obstreljan (napaden); ἀ. γίγνομαι od obeh strani se strelja name, pridem v neprijeten (mučen) položaj. 2. dvoumen, dvomljiv, negotov, nezanesljiv; τῇ γνώμῃ neodločen, omahljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek