ἀμφί-βροτος 2 (βροτός) ep. (vsega) moža braneč; ἀσπίς ki krije človeka od vseh strani, vsekrilen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek