ἀμφι-μέλας 3 ep. okoli in okoli črn, mrkel, s temo obdan, omračen φρένες.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek