ἀνά-ληψις, εως, ἡ, NT ἀνάλημψις (ἀνα-λαμβάνω) 1. zopetni sprejem, pripoznanje παιδός; vnebohod NT. 2. poprava, poravnava; obnova porušenega mesta.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek