ἀν-αλκείη, ἡ (ἀλκή) ep. slabost, nemoč, strahopetnost, bojazljivost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek