ἀναφανδά, ἀναφανδόν adv. (ἀνα-φαίνω) očividno, javno, očito.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek