ἀνδραγαθία, 1. možatost, hrabrost. 2. vrlost, vrlina, poštenost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek