ἀν-επιβούλευτον, τό (ἐπι-βουλεύω) varnost, brezskrbno občevanje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek