ἀνταγωνιστής, οῦ, ὁ protivnik, nasprotnik, tekmec, sovražnik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek