ἀντ-εξετάζω (preiskujem in) primerjam, vzporejam, kritično presojam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek