ἀντι-ληπτέον (adi. verb. od ἀντιλαμβάνω) treba se je česa lotiti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek