ἀντι-στασιάζω vzdignem se proti, osnujem nasprotno stranko, οἱ ἀντιστασιάζοντες nasprotna stranka; tekmujem s kom τινί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek