ἀντιφερίζω (φέρω) ep. vzporejam se, enačim se, zdim se enak komu τινί, τί v čem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek