Ἀντι-φῶν, ῶντος, ὁ sofist iz Krete, Sokratov nasprotnik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek