ἀνωμαλία, neravnota, hrapavost, neenakost, raznovrstnost, nepravilnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek