ἀορτήρ, ῆρος, ὁ (ἀείρω, ἄορ) oprta, naramnica (na kateri je viselo orožje), orožni prepas.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek