ἀπ-αλέξω [fut. -ξήσο, ep. aor. ἀπάλαλκον] ep. poet. 1. act. branim, odbijam, odganjam, odvračam τινά τινος. 2. med. poet. odbijam od sebe, branim se πρός τι.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek