ἀπ-άνευθε(ν) ep. 1. adv. iz dalje, od daleč, daleč proč, vstran, posebej. 2. praep. z gen. daleč od; θεῶν brez vednosti, v nenavzočnosti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek