ἀ-παραίτητος 2 (παρ-αιτέομαι) 1. neizprosen, strog. 2. neizogiben.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek