ἀπελεγμός, graja, zaničevanje, preziranje, εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν priti ob veljavo NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek