ἀπ-ερῡ́κω 1. odvračam, zadržujem, odganjam, odbijam, branim τινί τι, τὶ (ἀπό) τινος. 2. med. poet. vzdržujem se česa, φωνῆς molčim.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek