Ἀπιδανός, ion. Ἠπιδανός, Penejev pritok v Tesaliji.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek