ἀποβατήριος 2 1. zaščitnik onih, ki se izkrcavajo. 2. ki podeljuje srečno izkrcavanje Ζεύς.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek