ἀπο-πειράω, ἀποπειράομαι (dep. pass. s fut. med.) napravljam poskus, preskušam koga, preiskujem τινός; τοῦ Πειραιῶς naskočim P.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek