ἀπόφασις, εως, ἡ 1. (ἀπό-φημι) zanikanje. 2. (ἀπο-φαίνω) a) izrek, izjava, trditev; b) razsodba, odlok.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek