ἀπο-φάσκω poet. = ἀπό-φημι zanikavam, odrekam, odklanjam.



Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek