ἀρητός ion. = ἀρᾱτός proklet, strašen, grozen (drugi = ἄρρητος neizrečen, nedopoveden).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek