Ἀριστέας, ου, ion. -έης, έεω, ὁ epski pesnik v 6. stoletju pr. Kr.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek