Ἀρίστ-ιππος, 1. Gorgijev učenec in Kirov prijatelj. 2. Sokratov učenec iz Kirene, ustanovitelj kirenejske filozofske šole.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek