ἄρκυς, υος, ἡ ion. poet. (lovska) mreža, zanka, veriga, nevarnost, ἄρκυες ξίφους nevarnost, pod mečem umreti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek